Anatomical goatAnatomical goat

 

Illustrator


Een illustratie is een ondersteunend plaatje bij een tekst of een verhaal. Het dient meestal ter verduidelijking of verbeelding van de tekst, maar kan ook als versiering van de bladzijde worden gebruikt.Een illustratie ondersteunt een verhaal, bewering of uitleg. Vaak haalt de afbeelding een bepaald aspect uit het verhaal naar voren en trekt het de lezer mee. Een illustratie kan een tekening zijn, maar ook een foto. Bij wiskundige berekeningen kunnen bepaalde figuren getekend worden die de stof makkelijker uit te leggen maken. Dit wordt ook wel een infographic genoemd. Veel kinderboeken hebben illustraties die bij een verhaal horen. Een bekend voorbeeld zijn de boeken van Jip en Janneke. Annie M.G Schmidt schreef de verhalen en Fiep Westendorp maakte de bekende tekeningen van Jip, Janneke en het hondje Takkie. Vroeger maakte men gebruik van illustraties bij de vertelling van Bijbelse verhalen. De gebrandschilderde ramen in de kerk toonden bijvoorbeeld een aantal verhalen voor de mensen die niet konden lezen. Zo maakten zij toch kennis met de bijbel.

An illustration is a supporting picture for a text or a story. It usually serves to clarify or represent the text, but it can also be used to decorate the page. An illustration supports a story, statement or explanation. Often the image brings out a certain aspect of the story and draws the reader along. An illustration can be a drawing, but also a photo. In mathematical calculations, certain figures can be drawn that make the material easier to explain. This is also referred to as an infographic. Many children's books have illustrations that go with a story. A well-known example are the books by Jip and Janneke. Annie M.G Schmidt wrote the stories and Fiep Westendorp made the famous drawings of Jip, Janneke  and the dog Takkie. In the past, illustrations were used in the telling of Biblical stories. For example, the stained glass windows in the church showed a number of stories it.


 De rechtvleugeligen onderscheiden zich uiterlijk van alle andere groepen van insecten door de rechte, lederachtige vleugels, de meestal langwerpige lichaamsbouw en lange voelsprieten en met name de sterk vergrote achterste poten die zijn aangepast om goed te springen. Sommige vertegenwoordigers lijken op soorten uit andere insectenordes en worden hiermee wel verward. Een aantal rechtvleugeligen is moeilijk te onderscheiden van insecten die behoren tot de wantsen (Heteroptera), de kakkerlakken (Blattodea) en de bidsprinkhanen (Mantodea).

The straight-winged insects differ from all other groups of insects by the straight, leathery wings, the usually elongated physique and long antennae and especially the greatly enlarged hind legs that are adapted for good jumping. Some representatives resemble species from other insect orders and are confused with them. A number of right-winged insects are difficult to distinguish from insects belonging to the bugs (Heteroptera), the cockroaches (Blattodea) and the praying mantis (Mantodea).Portrait dog

 

 

Cartoon drawing

Jouw huisdier laten vastleggen is bij Berk Yelim op vele manieren mogelijk. We hebben verschillende voorbeelden waar je uit kunt kiezen. Je kunt bijvoorbeeld een tekening laten maken. Maar het is ook mogelijk om door fotobewerking je huisdier tussen de wilde dieren te laten zitten of er een leuke tekst bij te zetten. Heb je iets leuks in gedachten maar kun je er geen specifiek product bij vinden? Neem dan contact met mij op via de mail. Ik bespreek de mogelijkheden met je en stuur je een vrijblijvende offerte.

Having your pet captured is possible at Berk Yelim in many ways. We have several examples for you to choose from. For example, you can have a drawing made. But it is also possible to let your pet sit among the wild animals by photo editing or to add a nice text. Do you have something nice in mind but can't find a specific product? Please contact me by e-mail. I will discuss the options with you and send you a non-binding offer.


U kunt hem ook rechtstreeks benaderen via email:

Scientific Illustrator

+31628895888

artof@berkyelim.com